Jatko-opintojen moduulit

MODUULI   I


 1. Näyttelijäntyön tekniikat ja työkalut 10 op syys-lokakuu
 1. Improvisaatio ja näyttelijäntyön tekniikat ja 3 op
 2. Stanislavski ja Brecht 2 op
 3. Chekhov 2 op
 4. Näyttelijän työkalut 3 op

Ensimmäisessä moduulissa syvennytään näyttelijätyön eri tekniikoihin ja näyttelijän työkaluihin. Näyttelijäntyön tekniikka on kattokäsite, joka viittaa kaikkiin niihin keinoihin ja taitoihin, joita näyttelijä voi hyödyntää omassa näyttelijäntyöllisessä prosessissaan. Erityisesti ryhmäydymme improvisaation kautta.

Näyttelijän psyykkiset ja fyysiset ominaisuudet sekä niiden valjastaminen ilmaisullisiin käyttötarkoituksiin ovat merkittävässä osassa, kun puhutaan näyttelijäntyön tekniikasta.

Näyttelijäntyöllinen työkalu tarkoittaa käytännöllistä, joko fyysistä tai ajatuksellista keinoa, jonka avulla näyttelijä pystyy työstämään omaa ilmaisuaan tai roolihenkilöään eteenpäin. Näyttelijäntyöllisten työkalujen monimuotoinen hallitseminen on merkittävä osa näyttelijäntyön tekniikkaa.

Opiskelija osaa käyttää tekniikoiden eri osa-alueita ja hallitsee niiden perustermistön sekä teorian että käytännön harjoitteiden kautta. Hän kehittää edelleen kehon ja mielen huoltoa osana näyttelijän ammattitaitoa. Hän kehittää energisen ja fyysisen liikkeen tarkkuutta ja sen suuntaamisen kykyä. Hän saa alulle suhteen kameraan kanssakokijana, ei pelkästään vastaanottavana välineenä. Hän oppii viemään syvien tunteiden, totuuden ja tahdon suunnan kokemista keveyden suuntaan tunteiden esiin pakottamisen sijaan.

MODUULI   III


 1. Produktion valmistaminen 10 p tammi-maaliskuu
 1. Roolityön ulottuvuudet 2,5 p
 2. Teatterin tekniikka 1 p
 3. Kohtaustyöpaja 4 p
 4. Esityskauden kaari 2,5 op

Lukuvuosi huipentuu produktion valmistamiseen. Produktiona valmistetaan produktio devising-tekniikalla: ryhmän oma käsikirjoitus osallistujien työstämistä teksteistä ja teemoista, taikka monologikokonaisuus.

Opiskelijat pääsevät ohjaamaan toistensa monologeja / kohtauksia. Kokonaisuutta ohjaa ammattiohjaaja ja se esitetään esityskaudella toukokuussa Teatteri Sturella.

Opiskelija hahmottaa omaa psykofyysistä kokonaisuuttaan ja tunnistaa itsensä osana kohtausta. Opiskelija tunnistaa kehollisia reaktioita ja selviytymismekanismeja ja oppii valitsemaan toimintatapojaan näyttämöllisissä tilanteissa. Opiskelija kykenee haltioitumaan, heittäytymään ja rentouttamaan ilmaisuaan ja kykenee toimimaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Opiskelija osaa käyttää erilaisia työtapoja ja tekniikoita. Hän osaa eritellä luovan työn esteitä.

Opiskelija hallitsee improvisaatiotekniikoita ja osaa käyttää niitä materialin luomisen perustana, tuntee oman kehonkielensä ja tunnetyöskentelyn motiivit. Opiskelija hahmottaa miten statusilmaisu on jatkuvassa liikkeessä. Hän osaa tehdä intuitiivisia ja nopeita valintoja. Hän osaa kehollistaa näyttämöllistä vetoa ja vastustusta. Opiskelija oppii näyttelijän ja ohjaajan välistä kommunikaatiota. Hän saa välineitä tehdä kohtauksia eri tekniikoin ja eri näkökulmista ja saa sanastoa keskusteluun ohjaamistilanteessa. Hän oppii tunnistamaan kohtauksen rakennetta ja erottamaan kohtauksen analyysin ja sen toiminnallisen toteuttamisen toisistaan. Hän tunnistaa, miten hyvä vuorovaikutus edistää ryhmän yhteistä luovaa tilaa.MODUULI   II


 1. Kirjoittaminen ja teatteri 10 op n. marras-joulukuu
 1. Tarinan luominen 2,5 op
 2. Roolin luominen 2,5 op
 3. Monologin kirjoittaminen 2,5 op
 4. Draama ja dramaturgia 2,5 op

Toinen moduuli aloittaa jo lopputyövaiheen. Lopputyönä työstetään yhteistä produktiota, taikka vaihtoehtoisesti monologeja, dialogeja ja / tai lyhyitä muutaman näyttelijän kohtauksia, jotka kirjoitetaan syksyllä ja joita harjoitellaan kevään ajan. Produktion esityskausi on toukokuussa viimeisessä jaksossa.

Opiskelijalla saa työkaluja näytelmien analyyttiseen lukemiseen. Hän oppii tekemään havaintoja, sanallistamaan niitä ja keskustelemaan niistä muiden kanssa sekä vaihtaa näkökulmia lukiessaan. Opiskelija saa käsityksen draamalliselle tilanteelle perustuvan kohtauksen kirjoittamisesta ja sen toteuttamisesta näyttämölle. Opiskelija kykenee vapauttamaan luovia voimavarojaan tarinan luomiseen. 

Opiskelija osaa määritellä ja ottaa käytäntöön draaman dramaturgian keskeisiä käsitteitä kuten henkilö, toiminta, juoni, tilanne, käänne. Hän osaa suhteuttaa draamaa kirjallisuuden lajityyppeihin ja tunnistaa sen erityisyyden kirjallisuuden ja esityksen välissä olevana lajina.Opiskelija osaa sijoittaa näyttelijäntaiteen peruselementtejä teatterilliseen kontekstiin, kohtaukseen. Hän perehtyy toiminnan ja harjoittelun kautta kohtauksen rakenteisiin, tilanteisiin, käänteiden näyttelemiseen, tahdon suuntaamisen ja kontaktiin.MODUULI    IV


Teatraalisen työn ulottuvuudet 10 op maaliskuu-toukokuu

 1. Esityskauden kaari 1 p
 2. Teatteritekniikka 1 p
 3. Produktiossa näytteleminen ja ohjaaminen 3 p
 4. Itse tuotettu materiaali esitystaiteessa 3 p

Näyttelijäopiskelija soveltaa omaa ilmaisuaan yhdessä rakennettavaan kokonaisuuteen, tarjoaa vaihtoehtoja näyttämöllisiä tilanteita työstettäessä ja hahmottaa erilaisia roolityön mahdollisuuksia. Hän osaa kantaa näyttämöllisiä tilanteita vuorovaikutuksessa vastanäyttelijöiden ja yleisön kanssa esitystilanteessa.

Opiskelija jalostaa näyttelijäidentiteettiään ja itseään teatteriryhmän jäsenenä. Hän ymmärtää syvästi teatterin tekemisen kollektiivisia ehtoja ja ryhmätyöluonnetta. Hän on kehittynyt kommunikoinnissa ja teatterityön sanallistamisessa ja osaa antaa ja vastaanottaa palautetta.

Hän osaa työskennellä kirjallisen materiaalin pohjalta itsenäisesti ja yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa, ja kantaa vastuuta esityksen eri osa-alueista vuorovaikutuksessa taiteellisen toiminnan tukipalveluiden kanssa. Hänellä on välineitä oman oppimisensa ja esiintymisensä esteiden tunnistamiseen ja purkamiseen.

Opiskelija on saanut haltuunsa äänenkäytön ja puheen perustekniset valmiudet ja saanut jalostettua omaa oppimisprosessiansa. Hänellä on voimallisempi käsitys äänellisen ilmaisun perusteista, omasta persoonallisesta äänestään ja puhetavoistaan, hengityksen ja vapaan äänellisen ilmaisun perusteista ja äänenhuollosta. Hän ymmärtää ihmisäänen monia mahdollisuuksia. Opiskelija tuntee suomen kielen erityispiirteitä ja ääntämystä. Näin hän on harjaantunut omien ajatustensa äänelliseen ja puheelliseen ilmaisemiseen.