Moduuli 1

Moduulissa 1 ryhmäydymme ja pohjustamme tulevia näyttelijäntyön- ja produktio-opintoja.

Tavoitteet

Opiskelija osaa hahmottaa teatterin asettautumista osaksi yhteiskuntaa ja havainnoida sen historiallisia tyylilajimuutoksia aina antiikista nykypäivään.

Opiskelija liittää itsensä uuteen ryhmään. Opiskelija osaa katsoa ja hahmottaa esityksen rakentumista eri osa-alueiden (kuten esiintyminen, tila, valo, ääni jne.) kautta ja hahmottaa dramaturgiaa näillä osa-alueilla ja niiden keskinäisissä suhteissa. Hän harjaantuu tarkastelemaan esitystä erilaisista näkökulmista.

Opiskelija tulee tietoiseksi omista katsomisen tavoistaan ja kokeilee esityksen tarkastelua myös toisista näkökulmista. Opiskelija saa käsityksen esitysdramaturgisesta ajattelusta. Hän hahmottaa joitakin keskeisiä eroja draamalliseen logiikkaan ja fiktiiviseen maailmaan perustuvien esitysten ja esimerkiksi aiheen tai esitystilanteen varaan rakentuvien esitysten välillä. Opiskelija osaa rakentaa kohtausta improvisoimalla ja soveltaa improvisaatiota työtapana mihin tahansa näyttelijäntyöhön. Hän on oppinut tutkimaan itsestään ja muista ryhmän jäsenistä syntyviä impulsseja ja synnyttämään niiden pohjalta näyttelijäntaiteen kehollista, äänellistä ja tunnepohjaista materiaalia. Hän on harjaantunut tunnistamaan näyttämöllisiä ideoita, jotka syntyvät reagoinnin, tunteiden tunnistamisen ja liikkeen ja puheen avulla. Hän ymmärtää kohtauksen rakenteita.

Hän hahmottaa näyttelemisen suhdetta tilaan, paikkaan ja aikaan, sekä luottaa henkilön rakentumisen prosessiin. Hän hallitsee ryhmässä tapahtuvan dramaturgian perusteita. Opiskelija osaa avata mielikuvitustaan rutiineja tunnistamalla ja rikkomalla ja tietää, kuinka pääsee näyttämöllä luovaan tilaan. Hän on oppinut sietämään keskeneräisyyttä ja jatkamaan ideoita arvottamatta.


  1. Teatterityön ja näyttelijäntyön perusteet 10 op syys-lokakuu
  1. Yleinen teatteritieto ja teatterihistoria 1 op
  2. Teatterin tyylilajit 3 op
  3. Dramaturgia ja 3 op
  4. Improvisaation ja ryhmätyön perusteet 3 op

Ensimmäisessä moduulissa perehdytään teatteriin taidelajina ja näyttelijäntyön historiallisiin raameihin. Opiskelijat ryhmäytetään improvisaation ja teatterityön erilaisten harjoitteiden avulla. Opiskelija oppii dramaturgisen ajattelun perusteita ja tarinan luomisen lähtökohtia. Dramaturgia on minkä tahansa materiaalin järjestämistä esitykseksi, rakenteen hahmottamisen ja järjestämisen taitoa. 

Kaikessa opetuksessa käytetään käytännöllistä lähestymiskulmaa, jossa tekemisen kautta tutkitaan teatterin maailmaa. Teatterin tyylilajeja tutkitaan näyttelijäntyön harjoitteilla, jotka kytkeytyvät erilaisiin tekijöihin ja näkijöihin läpi historian.

Oppimateriaalit, joihin voi etukäteen perehtyä

Keith Johnstone: Impro

Simo Routarinne: Improvisaation perusteet

Elina Kilkku: Teatterin tyylilajit

Simo Routarinne: Valta ja vuorovaikutus

Holmberg, Långbacka: Teatterikirja
Numminen, Kilpi, Hyrkkänen: Dramaturgiakirja

TEAK: Suomen teatterihistoria: https://disco.teak.fi/teatteri/